Tụ bạc Solen 2uf 700V Fast Cap 0 đánh giá

Thong ke