Tụ điện

Tụ phim Solen 100uf 400V (Pháp) Fast Caps 100mfd 400v

1.000.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phim Solen 39uf 400V (Pháp) Fast Caps 39mfd 400v

550.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phim Solen 36uf 400V Fast Caps 36mfd 400v

470.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phim Solen 24uf 400V Fast Caps 24mfd 400v

330.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phim Solen 13uf 400V Fast Caps 13mfd 400v

220.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phim Solen 22uf 160V (Pháp) (22mfd 160V)

200.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phim Solen 18uf 160V (Pháp) (18mfd 160V)

180.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phim Solen 15uf 160V (Pháp) (15mfd 160V)

150.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phim Solen 10uf 160V (Pháp) (10mfd 160V)

100.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Thong ke