Tụ loa trung (7.5uF tới 82uF)

Tụ 100uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

1.000.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 90uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

800.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 60uf 250V dòng PPE của Dayton Audio

620.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 25uf 250V Precision Audio Cap của Dayton Audio

430.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 22uF 400Vdc Jantzen Audio Cross Cap

240.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 10uF 400Vdc Jantzen Audio Cross Cap

160.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ 15uF 400Vdc Jantzen Cross Cap

190.000₫

0.00 đánh giá

Tụ phim Solen 100uf 400V (Pháp) Fast Caps 100mfd 400v

1.000.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phim Solen 39uf 400V (Pháp) Fast Caps 39mfd 400v

550.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phim Solen 36uf 400V Fast Caps 36mfd 400v

470.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Tụ phim Solen 24uf 400V Fast Caps 24mfd 400v

330.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Thong ke