Tụ bạc Solen 6.8uf 700V Fast Cap 0 đánh giá

Thong ke