Tụ bạc Solen 1.5uf 700V Fast Cap 0 đánh giá

Thong ke