Tụ bạc Solen 8.2uf 700V Fast Cap 0 đánh giá

Thong ke