Tụ bạc Solen 3.9uf 700V Fast Cap 0 đánh giá

Thong ke