Tụ bạc 5.6uf 700V Solen Fast Cap 0 đánh giá

Thong ke