Cuộn cảm 2mH Jantzen Cross Coil

980.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1.6mH Jantzen Cross Coil

880.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 3mH Solen lõi không khí

1.450.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 2mH Solen lõi không khí

780.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm Litz 1.5mH Solen

650.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm Litz 1.3mH Solen

660.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm Litz 1.2mH Solen

600.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm Litz 1.1mH Solen

600.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 1mH Solen lõi không khí

350.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm Litz 1mH Solen

550.000 ₫

0.00 đánh giá

Thong ke