Dưới 1mH

Cuộn cảm 0.43mH Jantzen-Audio Air core

179.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.24mH Jantzen-Audio Air core

179.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.82mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

300.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.75mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

270.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.68mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

240.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.56mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

220.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.51mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

220.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.47mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

210.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.39mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

190.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.33mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

180.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.3mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

180.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.27mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

160.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.22mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

150.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.2mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

150.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.18mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

120.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.16mh Erse dây 1.2mm AIR CORE

120.000₫

Đã bao gồm VAT

0.00 đánh giá

Thong ke