Tụ 8.2uf 630V Solen Fast Cap

160.000 ₫

0.00 đánh giá

Tụ bạc 5.6uf 700V Solen Fast Cap

700.000 ₫

0.00 đánh giá

Tụ 5.6uf 630V Solen Fast Cap

120.000 ₫

0.00 đánh giá

Tụ 47uF 100VDC Solen Nonpolar

70.000 ₫

0.00 đánh giá

Tụ 4.7uf 630V Solen Fast Cap

105.000 ₫

0.00 đánh giá

Tụ 39uF 100VDC Solen Nonpolar

65.000 ₫

0.00 đánh giá

Tụ 3.9uf 630V Solen Fast Cap

95.000 ₫

0.00 đánh giá

Tụ bạc 3.3uf 700V Solen Fast Cap

590.000 ₫

0.00 đánh giá

Thong ke