Tụ bạc 2.2uf 700V Solen Fast Cap 0 đánh giá

Thong ke