Cuộn cảm 0.68mH lõi không khí

250.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm Litz 0.91mH Solen

560.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm Litz 0.36mH Solen

320.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm Litz 0.2mH Solen

250.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm Litz 0.16mH Solen

650.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm Litz 0.15mH Solen

230.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm Litz 0.13mH Solen

220.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm Litz 0.12mH Solen

210.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm Litz 0.1mH Solen

190.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.35mH Lõi không khí

200.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.31mH Lõi không khí

130.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.29mH Lõi không khí

120.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.27mH Lõi không khí

165.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.25mH Lõi không khí

160.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.23mH Lõi không khí

160.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.21mH lõi không khí

140.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.18mH lõi không khí

350.000 ₫

0.00 đánh giá

Cuộn cảm 0.09mH Lõi không khí

120.000 ₫

0.00 đánh giá

Thong ke